მშენ-ექსპერტი ექსპერტიზა - ინსპექტირება (აკრედიტებული ექსპერტიზის ბიურო)

სერვისი
  • საპროექტო ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის პროექტთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება;

  • ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების (ფორმა №2-ის) შეფასება/ინსპექტირება;

  • ობიექტის ან მისი ნაწილის ტექნიკური მდგომარეობის, შესრულებული სამშენებლო, სარემონტო, სამონტაჟო, სადემონტაჟო, სარეკონსტრუქციო, სარესტავრაციო სამუშაოების პროექტთან და მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება;

  • ობიექტის სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობა – ინსპექტირება;

  • შენობა-ნაგებობების პროექტის შეფასება/ინსპექტირება (კონსტრუქციული ნაწილი, საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა, ხარჯთაღრიცხვა).